Villkor

1. Inledning
Användning av VVS Katalogen (webbplatsen) regleras av dessa Allmänna villkor och du uppmanas att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. Om du inte accepterar dessa villkor ber vi dig att inte besöka webbplatsen eller nyttja dess tjänster.

2. Beskrivning av webbplatsen
VVS Katalogen tillhandahåller inte själva VVS tjänster utan det är respektive företag (vilket finns angivet i samband med bokning) som ansvarar för tjänsterna samt äger rätt till ersättning för tjänsterna.

3. Äganderätt till information och material
VVS Katalogen och dess databas skyddas av katalogskyddet enligt paragraf 49 i Upphovsrättslagen. Detta skydd innebär att det är förbjudet att kopiera hela eller delar av databasen (informationen på webbplatsen) och göra det tillgängligt för allmänheten, exempelvis genom att visa det på andra webbplatser, utan tillstånd. Otillåten användning kommer att medföra ersättningsskyldighet och rättsliga påföljder.

4. Varumärken
Såvida annat inte framgår av dessa villkor får varumärken på webbplatsen endast användas efter skriftligt godkännande. Såvida annat inte uttryckligen medges i dessa villkor eller annat skriftligen avtalas, upplåts inte genom denna webbplats någon licens, nyttjanderätt eller annan rättighet till patent, varumärken eller upphovsrättsligt skyddat material.

5. Länkar till andra webbplatser
För att göra denna webbplats så serviceinriktad som möjligt har VVS Katalogen inkluderat länkar till andra webbplatser. Dessa webbplatser ägs och drivs av andra parter och vi lämnar inga som helst garantier och är inte ansvariga för tillgängligheten till eller innehållet på dessa webbplatser. En länk från en av VVS Katalogen webbplatser är inte någon indikation på att vi företräder sådan tredje part eller dess webbplats.

6. Information som lämnas till VVS Katalogen
All information, kommentarer, omdömen, annat material och liknande som skickas till VVS Katalogen genom eller på annat sätt hänförlig till denna webbplats utanför särskilda uppdrag skall anses vara konfidentiell information och VVS Katalogen egendom. Genom att skicka sådan information till VVS Katalogen överlåter du kostnadsfritt äganderätten till sådant material och medger att vi kostnadsfritt kan använda sådan information på sätt som VVS Katalogen önskar även i kommersiellt syfte.

7. Särskilda villkor gällande VVS Katalogen produkter och tjänster
För våra produkter och tjänster gäller förutom dessa villkor, för sådana produkter och tjänster särskilda villkor. Du uppmanas att noggrant läsa dessa särskilda villkor innan du gör bokningar eller någon annan tjänst från VVS Katalogen.

8. Friskrivning
Varken VVS Katalogen eller dess anställda, agenter, leverantörer, samarbetspartners och liknande är ansvariga för skada eller förlust hänförlig till information på denna webbplats. Du kan således inte framställa några som helst krav gentemot VVS Katalogen för innehållet på denna webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor utan föregående meddelande. Du är ansvarig för att löpande kontrollera dessa villkor som är gällande för dig när du använder webbplatsen.

9. Restriktioner
Du får ladda ner information från VVS Katalogen webbplats för ditt eget personliga bruk men inte använda det i något kommersiellt syfte, som t.ex. vidareförsäljning eller inom någon typ av kommersiell verksamhet.

10. Upphörande av access och avtal
VVS Katalogen äger efter eget omdöme säga upp eller stänga av din tillgång till hela eller delar av denna webbplats oavsett anledning. Om avtal med dig sägs upp eller annars upphör att gälla så skall restriktionerna gällande användandet av denna webbplats och ovan nämnda friskrivning samt regler om lagval och tvistlösning enligt nedan fortsätta att gälla trots att övriga delar av avtalet upphör att gälla.

11. Tvist och lagval
Tvist med anledning av dessa villkor ska prövas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans och med tillämpning av svensk lag.

12. Personuppgifter och cookies
Användaren samtycker till att VVS Katalogen behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla webbplatsen och tjänsterna på den. Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

• – Att webbplatsen använder cookies
• – Vad dessa används till
• – Hur cookies kan kopplas ifrån

VVS Katalogen använder sig av cookies för att identifiera besökare till webbplatsen och tjänsterna på den. Cookies är små textfiler som sparas på besökarens dator av dennes webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Firefox etc.). Textfilen innehåller endast text och denna kan endast läsas av VVS Katalogen. Inga andra företag eller servers kan komma åt informationen i textfilen VVS Katalogen sparar. Användaren godtar härmed VVS Katalogen användning av cookies och är medveten om att användaren måste ha cookies aktiverade för att kunna använda vissa av tjänsterna på webbplatsen.

13. Fullständig reglering
Om någon del av detta avtal skulle anses ogiltigt, olagligt eller annars inte verkställbart skall sådan bestämmelse ses som en separat del och övriga delar av avtalet gälla på oförändrade villkor. Om något annat inte har avtalats skriftligen med er, innehåller detta avtal de fullständiga villkoren mellan dig och webbplatsen.